Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/0/d402372358/htdocs/clickandbuilds/HmongGlobe7820/wp-includes/kses.php on line 893
Ntuj Pos Huab - Hmong Globe | Hmong News

subscribe: Posts | Comments | Email

Ntuj Pos Huab

1 comment
Ntuj Pos Huab

Tus neeg dig muag mas thiaj txawj txom nyem. Yuav tawm rooj mus qhov twg los mus tsis tau. Xav kom pom tej nroj tsuag nti los tsis pom. Xav pom thaum tej nroj tsuag hloov tsos (kob, xim) los tsis pom. Ntshe cov kob yuav sib hloov zoo nkauj npaum twg los nws tsis pom. Tsuas yog xwb, kheev lam, muaj ib tug phooj ywg sawv ntawm ib sab, ces tus phooj ywg tsuas tham qhia hais tias tsob ntoo no yog kob daj, tsob ntoo puag tod yog kob ntsuab, hos tsob ntoo puag nrad yog kob paj yeeb. Yog hnov ib leej phooj ywg lub suab qhia tag thaum twg ces tus neeg dig muag mam pom tej nplooj hmab nplooj ntoos muaj ntau ntau hom kob, nws mam pom cov kob sib tov tau zoo nkauj twj ywm cia. Thaum no tus uas dig muag lawm yuav pom ib daig nplooj mus tis rau ib daig, nws yuav ntsia pom cov kob nws ib leeg twj ywm cia. Tus neeg dig muag ces xav yuav yam twg los niam ua tsis tau. Xav ua dab tsi los twb ua tsis laib. Niam zoo nkaus nws yog ib tug neeg tub tub nkeeg, cuag li nws twb tsis txawj pab nws tsev neeg ua ib teg qav num. Yov yog txhob muaj kev ntsawv siab, leej twg txhob chim siab nyob hauv lub cuab lub yig xwb. Yog tseem yog zoo li tej yeeb yaj kiab, uas yog thaum twg muaj kev sib ntsawv siab no ces tus tsis dig muag twb muab tus neeg dig muag cem cem, ntiab ntiab, thiab niam muab nws twm twm mus piv rau txhua tsav yam phem nyob ntiaj teb. Cov suab cem twb yeej hnov hnov hais tias “niag tsov tom nkim mov es” no yom. Cov lus cem mas tseem phem tshaj ib co kab mob, tseem yog nkaus cov niag kab mob loj loj, kab mob phem phem, thiab tseem yog cov niag kab mob uas kho tsis tau xwb. Tus neeg dig muag mas thiaj txawj txom nyem, thiaj paub ntsib txoj niag kev txom nyem, thiab thiaj lwj siab rau nws tiam neej. Cuag li niam yuav thuam nws, yuav hais nws, thiab niam yuav hais lus saib tsis taus tus neeg dig muag, tab sis thov txim nawb mog, yog leej twg yog ib tug neeg dig muag. Xam hais tias ntiaj teb neeg no yuav muaj neeg coob coob, hlub hlub koj, los ntshe ntiaj teb neeg twb tsis paub pab kom tau koj rov qab pom kev. Ces cuag li tseem hais txog koj txoj kev txom nyem rau nov.

Tus neeg lag ntseg ne nws txoj kev txom nyem ho txawv tus neeg dig muag li cas. Lub qab ntuj no, cov nroj cov tsuag, cov sab hnub sab hli, cov kob ntuj tshav ntuj nag, txawm nws niam yuav sib hloov thaum twg los tus neeg lag ntseg tseem pom. Txawm nws tsis hnov leej twg hais lus los nws tseem pom ntiaj teb tej xwm txheej. Ntshe nws yuav ua tib zoo ntsia ntiaj teb tej xwm txheej sib hloov, sib caum, thiab sib pus ya ua yuj yees ntsiag to cia. Tej zaum tus neeg lag ntseg ntshe nws yuav quaj quaj, kho kho siab, thiab tej thaum ntshe nws yuav tu tu siab hais tias nws niam tsis hnov ib lub suab dab tsi nrov. Kiag lub sij hawm nws quaj, nws kho siab, thiab nws tu siab no xyov leej twg puas paub los xyov leej twg twb tsis paub txog. Txawm hais tias leej twg paub los leej twg twb cawm tsis tau kom tus neeg lag ntseg rov qab hnov lus. Tus neeg lag ntseg ces nyob ib lub neej ntsiag to. Nws nyob nws ib leeg hauv ib lub ntiaj teb dav dav, zoo nkaus twb tsis muaj ib tug kab ua suab ntshoo, tsis muaj ib tug ntsaum nkag ua suab nrov. Nws yuav tsis hnov ib lub suab sib tham, ib lub suab sib hu, thiab tseem nyob tsis hnov ib lub suab sib ceg hlo. Yog tsis hnov ib lub suab dab tsi kiag no mas tus neeg lag ntseg nyob tau ib lub neej meem meem txom lub siab lub ntsws. Ntau zaus heev tus neeg dig muag thiab tus neeg lag ntseg mas xav mus noj yeeb noj tshuaj kom tuag nthi. Yog nws yog ntuj fa teb lam lawm xwb, yog nws yog ntuj ua mob teb ua ntsaj lawm tiag, yog nws yog nyias txoj hmo txoj kev mob kev nkeeg tshwm tuaj ua rau ob tug neeg saum no puas nkawv lub qhov muag thiab lub pob ntseg lawm xwb. Zaum no ces nkawv thiaj tsis paub tu siab rau leej twg. Tab sis, yog, yog leej twg, txhob txwm muab nkawv ob lub qhov muag thiab ob lub pob ntseg ua puas no mas tsis tau nawb. Ntiaj teb no yuav tsum muaj plaub muaj ntug, kwv tij neej tsa tiaj nrag qaum pes, yuav tsum muaj xai muaj lus, zaum no tus sim zeej dab tsi yuav tsum tawm tuaj.

Tus sim zeej dab tsi? Khaws lub neej Hmoob, taug txoj kev poob teb poob chaw, thiab mloog zaj dab neeg Hmoob tim lub teb chaws As Mes Kas uas yog nram lub xeev California, pem lub xeev Minnesota, thiab tom xeev Wisconsin mas niam meem meem txom li tus neeg dig muag thiab tus neeg lag ntseg. Piav zaj dab neeg Hmoob ces piav li tus xib fwb qhia ntawv uas qhia txog keeb kwm As Mes Kas nyob tom lub tsev kawm ntawv qib siab UW Madison, nws sau ib co ntawv xov xwm thuam rau Nais Phoo Vaj Pov hais tias, Nais Phoo niam yog ib tug neeg phem, Nais Phoo zaj keeb kwm niam yog muag yaj yeeb, tua neeg, thiab muaj ib lub siab tsis ncaj. Tseem muaj ib tug cwj pwm heev heev, lim lim hiam, ces nais phoo Vaj Pov tsis yog ib tug neeg zoo qauv dab tsi rau tib neeg qog. Tus xib fwb no sau nws cov ntawv ua xov tawm tuaj yog thaum nyob tom lub zos Madison, Wisconsin, cov tub zaum cov rooj tswj tsev kawm ntawv xaiv Nais Phoo Vaj Pov lub npe los tis rau ib lub tsev kawm ntawv qib pib (Elementary School). Tsis ntev los mus lawm no Nais Phoo Vaj Pov tau tso lub ntiaj teb no tseg vim nws muaj mob. Ua ntej thaum nws tseem nyob, Hmoob qab teb qaum teb, nyias kuj nyob nyias, txawm sawv daws niam yuav muaj muaj kev tsis sib haum xeeb, muaj kev plaub kev ntug, muaj kev sib cov nyom txog kev khiav koom haum, kev ua kas moos los sis tej nyuag xov xwm pleev Hmoob phem hais mas tseem muaj muaj. Tab sis lub caij no tseem muaj Nais Phoo lub suab cem, lub suab hu, thiab lub suab hais. Thaum no txawm leej twg niam yuav heev heev, tawv tawv ncauj, tsis mloog lus los nws tseem tsis tau mus hawv mus hais thiab mus sib ceg liab muag tswb tsuas. Cov uas mloog txiv Nais Phoo lus los nws nyob nws twj ywm, tsis kam qw qw, tsis kam sib ceg, tsis kam sib taw tes taw qhov ncauj mus sib qw nrov nrov. Yog leej twg ua yuav mag txiv nais phoo muab cem. Thaum zoo li no zoo li Hmoob cav txawj paub ntshai. Thaum muaj nws zoo li Hmoob tsis muaj kev sib hawv, tsis muaj kev sib tog, tsis muaj kev sib txeeb ua koom haum, tsis muaj kev sib txeeb tsa peb caug, thiab tsis tau pom Hmoob sib txeeb lub tshav ncaws npas 4th of July pem Minnesota thiab lub tshav ncaws npas Labor Day tom Wisconsin. Txij thaum Nais Phoo tag sim neej lawm mas cov xwm txheej txog cov koob tsheej saum no muaj cov neeg coob leej kawg sawv los sib huas. Tseem muaj coob leej kawg, nyias khav nyias yuav sawv los ua tus coj Hmoob. Feem coob ntawm cov neeg yuav sawv los ua, yuav sawv los sib txeeb tsa koob tsheej, thiab sib huas tsa peb caug kuj yog ib pawg ntseeg uas tseem poob rau tog kev kawm phiaj hauv. Muaj ntau tus Pab Tha kuj tseem yog cov laus, cov qub tub rog txheej thaud, thiab ib txhia tsis ntoo tsom iav. Yog li no thaum twg ib tug yuav sawv los ua tus coj los ib co tsis kam, tsis lees, twb tsis xav fwm. Thaum muaj ib tug sawv qab teb, ces pom ib tug twb yuav sawv pem qaum teb, ib qho uas ua rau Hmoob tau tau zoo sib txeeb dab tsi ua mas twb yog Hmoob nyiam tham txog Hmoob lub xeem. Hmoob nyiam tham txog koj pab kuv pawg, thiab Hmoob nyiam tham txog nej thiab peb. Hmoob tseem yog ib nyuag hom neeg xav nqaim nqaim, xav txog koj cuab kuv ces heev xwb, kuv tsuas xav txhawb kuv pab, koj tsuas xav txhawb koj pab. Yog yuav tham txog qhov mus txhawb ib tug neeg twg nyob qhov twg uas yog tus neeg txawj neeg ntse ntsuav no mas Hmoob lub suab nrov li paj kws tawg. Qhov no yog ib qho nyuag keeb kwm me me ntxo ntxo Hmoob txheej thaum ub, txheej niam no, thiab thaum Nais Phoo Vaj Pov tag sim neej lawm. Tus Hmoob loj tus me, ib leeg twb laib ib daig tsom iav, nyias niam tsom pom Hmoob qab teb qaum teb sawv tuaj sib huas coj. Sib huas tsa koob tsheej nyob hauv lub teb chaws Mem Kuj (USA). Leej twg yuav sawv ua los yeej yog sawv ua los coj Hmoob. Tab sis leej twg yuav sawv los ua los ib leej twg twb tsis zoo siab. “Kuv ntxhov siab txog lub xeem, ntxim li peb Hmoob muab lub xeem saib hlob dua lub npe Hmoob,” Tub Suav LyFoung.

Koom Haum; Peb Caug; Tsa Koob Tsheej: Nyob puag pem lub xeev Minnesota hauv lub koom haum Lao Family Community Services of MN uas yog ib lub koom haum ntxov ntuj thaum ub yog Nais Phoo tsa laib rau Hmoob. Pib ntua thaum pab tswj tshiab tam sij no sawv los tuav lub koom haum xwb ces teeb meem twb sib tw ya tuaj mus nyam Hmoob lub siab, nyam Hmoob txoj kev xav, thiab nyam Hmoob txoj kev tsis sib ntseeg tag. Thaum Chuepheng Lee nyuam qhuav pib mus sib tw ua tus Pab Tha xwb twb pib hnov cov kev tsis sib haum xeeb lawm. Raws li cov xov, cov keeb kwm teev tseg mas, muaj ib txhia, uas yog cov pej xeem, lawv mus teev npe kom tau pov ntawv xaiv tsa, tab sis thaum txog hnub pov ntawv, cov neeg tuaj pov ntawv no, ib txhia tuaj txog, nws tsis muaj npe nyob rau hauv cov ntaub ntawv kam nws pov ntawv. Thaum tsis muaj npe ces nws tsis muaj cai pov ntawv. Thaum muaj cov xwm txheej ib txhia tsis muaj npe pov ntawv lawm ces cov neeg tsis muaj npe tsis zoo siab, ntshai, thiab xav hais tias tsis muaj kev ncaj ncees rau nws lawm xwb xwb. Qhov no cov tuav koom haum tsev neeg Nplog kuj muab sib kho, sib qhia tau meej tseeb tias kev sau npe tuaj sau npe pov ntawv yog leej twg tsis nco kos npe, teev tsis txhij tej lo lus nug twg, ho sau tsis meej ib yam dab tsi rau hauv daim ntawv teev npe pov ntawv ces nws yuav tsis muaj npe pov ntawv. Dhau li ntawm qhov xwm cov pej xeem teev npe pov ntawv li saum no, los tseem tshuav ntau yam kev sib cov sib hais tsis sib haum, tseem yog kev ib leeg tsis nyiam ib leeg, ib leeg twg ho tsis xav kom ib leeg sawv los tuav lub koom haum tsev neeg Nplog, ces cov teeb meem kub kawg. Cov teeb meem tseem sib nyam pes zaws, ua av nkos pes ntsuav los txog ntua hnub pov ntawv kiag. Thaum txog kiag hnub pov ntawv lawm mas teeb meem tseem haj yam daig nplaig. Lao Family Community pab qub nom (Board) twb yeej ntshai tsam muaj teeb meem ces lawv tseem mus ntiav ib co neeg As Mes Kas ua muaj ntaub ntawv dhia dej num kev pov ntawv tuaj ua tus zov, tus qhia, thiab tus tuav kev pov ntawv xaiv tsa zaum no. Pom cov xov xwm hais ntau kawg hauv Suab Hmoob xov tooj cua thiab hais ua ke hauv no tuaj ua duab mus kev tsom mas thaum pov ntawv tag kiag xwb ces cov neeg twb pib sib ceg lawm. Cov As Mes Kas yuav muab lub thawv ntim cov ntawv cov neeg tuaj pov ntawv qhib seb leej twg yog tus yuav yeej xwb no ntag ces twb muaj ib tug phooj ywg xeem Yaj, nws kuj yog ib tug Dr. thiab ntag sawv tsees los txheem zaj kev xaiv tsa hnub no lawm ntag. Tus As Mes Kas tseem tham tham lus xwb, tus Dr. Hmoob ua suab qw tuaj hais li no. “Kuv tsis xav hnov koj hais nav, kuv tsis xav mloog koj hais nav, kuv xav kom tus tswv cuab ntawm Lao Family no los hais xwb.” Kiag saum tej nyuag fwb feeb no mas tsis tau luag nyob ze, tseem twb tsis tau luag ntsia, vim kev xaiv tsa mas yog thaum neeg tsis sib to taub thiab tsis sib haum lawm ces neeg tseem yuav tsim teeb meem loj, ntau, thiab tseem yuav tsim kom txog kev sib ntaus sib tua, sib qw, sib taw tes, thiab sib ua heev pes hlo tseg xwb. Lub yeeb yam cov neeg sib taw tes hauv tsev pov ntawv kiag thaum tej nyuag fwb feeb no mas yog ib co suab cob tsib tas zog. Xa ua rau tus As Mes Kas muab hnub xaiv tsa no cheem cia kiag, nws muab ncua kiag rau hnub tshiab mam tuaj qhib lub thawv ntawv.

Qhov teeb meem no tsis tws rau hnub tshiab. Qhov teeb meem mus tws rau tim tsev sib foob tsev hais plaub hais ntug hauv xeev Minnesota. Cov teeb meem sib ntaiv kawg ces Chuepheng Lis thiaj coj rooj plaub kev xaiv tsa no mus hais mus qhib lub thawv pov ntawv rau tim tsev hais plaub. Txog ntua thaum tus kws txiav plaub ntug twb los muab mloog meej, pom khav leej twg yog tus yeej, leej twg yog tus swb, twb qhib cov suab pov ntawv tag, ua tib zoo suav tag, Chuepheng twb yog tus yeej tag, tus kws txiav plaub ntug twb tso cai rau Chuepheng yog tus yeej rooj plaub tag los cov teeb meem twb tseem tsis tau tag. Sib xyaw pes ntsuav ua ntej rooj plaub twb tsis tau hais tiav, ib co neeg tim lub koom haum Lao Family twb rov qab mus pib dua ib hnub xaiv tsa tshiab. Hnub xaiv tsa zaum ob no los puav leej muaj kev cuam tshuam rooj plaub tib ntxiag. Hnub xaiv tsa tshiab no cov pej xeem uas yog cov lawv hu lawv tus kheej ua ib co tswv cuab (member) no yog cov rov tuaj muab kev xaiv tsa dua. Hnub no ces pom tus yuav tuaj sib tw ua tus Pab Tha mas yog Kub Xyooj thiab Song Tub Xyooj nkawv lawm xwb. Nyiaj Tsav Vaj tsis kam tuaj lawm. Chuepheng Lis los tsis rov tuaj. Nkawv ob tug uas tsis rov tuaj, pom hais tias kev xaiv tsa twb dhau lawm, kev xaiv tsa tsuas yog ib hnub, tsuas yog ib zaug, tsis ib sij xaiv tsa, thiab tsis yuav rov mus twv kom yus yog tus yeej mam tsum. Nkawv lam nyob tos seb thaum twg qhib lub thawv pov ntawv los saib tag, yog leej twg yeej ces cia leej twg yog tus yeej xwb, tsis tas yuav rov ntsuj mus sib tw xaiv tsa dua. Nyiaj Tsav Vaj thiab Chuepheng Lee tsis rov tuaj. Zaum no tshuav ob tug phooj ywg Kub Xyooj thiab Song Tub Xyooj nkawv lawm xwb. Cov tswv cuab tsis hu kom cov neeg uas tsis muaj npe pov ntawv thaum hnub pov ntawv thiab cov twb pov ntawv tag lawm rov qab tuaj pov ntawv dua. Lawv tsuas yuav lawv cov uas yog tswv cuab (member) lawm xwb. Ib co pej xeem feem ntau yog cov poj niam me nyuam, cov tswv cuab uas laus laus, thiab cov tswv cuab uas ntseeg siab thiaj rov tuaj pov ntawv dua. Xa xa ib chim zoj xwb ntag. Kub Xyooj yeej kiag los ua tus thawj tuav lub koom haum tsev neeg Nplog. Twb yog tom qab thaum tus kws txiav txim tso cai cia qhib lub thawv pov ntawv thawj zaug mam pom tias Kub Xyooj yog ib tug ntawm plaub tug sib tw sib tw los ua tus thawj nws yog tus uas tau cov suab tsawg tshaj plaws. Cov suab cov neeg coob tuaj pov ntawv hnub ntawd pov rau nws yog 66 daim. Ho Chuepheng tau txog 591 lub suab. Txawm li cas kav liam, kev xaiv tsa zaum ob no Kub Xyooj yog tus yeej, tseem tau raws nkaus cov tswv cuab lub siab xav, uas xav kom Kub Xyooj los ua tus coj. Teeb meem tsis tau tag, teeb meem tsis tau xaus, ces teeb meem yuav sib zias kom txog hnub kawg. Tom qab xaiv tsa zaum ob tag ces Kub Xyooj lawv twb mus nrhiav tau ib pab coj (Board) tshiab npaj tag tos tseg yuav los khiav lub koom haum tsev neeg Nplog lawm.

Teeb meem ntxhov quav pes niab, teeb meem sib cuam tshuam pes ntsuav, thiab teeb meem sib xyaw pes daws. Dr. Xaiv Long Yang uas yog tus Director tuav lub koom haum tom Lao Family Community Services of MN, zaum no yuav tau ua hauj lwm rau nrub nrab ntawm ob pab coj (Board Director) hauv ib lub koom haum. Tsam no mas muaj teeb meem ob peb fab chwv Dr. Xaiv Long tes hauj lwm kawg nkaus. Thaum tus kws txiav plaub ntug taw tes kom Chuepheng Lee los ua tus tswj lub koom haum. Thaum no tsis muaj leej twg cam dhau kws txiav plaub ntug. Kub Xyooj pab nom (Board) so kam. Chuepheng lawv pab yeej yog pab qub, yeej yog pab tiag, thiab yeej tseem yog pab tuav cov ntaub ntawv tswj lub koom haum. Thaum no ces Chuepheng lawv pab nom (Board) ho yuav tau los muab Dr. Xaiv Long Yang uas yog tus Director tso tawm hauj lwm. Cuag li ib qho teeb meem tag lawm los ib qho teeb meem txawm siv pib ntua dua. Dr. Xaiv Long tsis tshua txaus siab nws mus tham nws zaj, nws mus tham nws qhov yog rau niam txiv zej tsoom mloog tag. Tsis ntev hnub ntev hmo txawm siv muaj kiag ib pab kwv tij Hmoob sawv tuaj nrhiav kev ncaj ncees rau lub koom haum tsev neeg Nplog dua lawm thiab. Pab no yog tus tij laug Zoov Khab Yang thiab nws ib co phooj ywg tuaj nrhiav suab kom tsav koom haum no ces yuav tsum tsav kom vees vees(ncaj kev).

Dhau ntawm tej nyuag teeb meem uas tseem ntxhov quav pes txoog saum no ces twb yov txog lub xyoo tshiab lawm thiab. Txhua txhua xyoo mas lub xyoo tshiab hauv St. Paul, MN yuav tsum muaj peb lub koom haum sib pab khiav. Xws li yog lub koom haum Poj Niam Hmoob of MN, lub koom haum qub tub rog (Lao Veteran), thiab lub koom haum Lao Family Community Services of MN yog cov sib pab ua lub peb caug rau tsoom Hmoob noj, tsa rau tsoom Hmoob mus nkaum paj nkaum nruas, thiab npaj rau lawv mus siv nyiaj siv txiaj. Tab sis xyoo no lub koom haum poj niam thiab lub koom haum qub tub rog tsis koom siab nrog Lao Family ua lawm. Lawv cov kev tsis sib haum xeeb mas muaj ntau muaj meej nyob qhov twg heev. Tsis muaj leej twg paub qhov tseeb. Lawv peb lub koom haum xwb thiaj paub qhov tseeb. Thaum lawv tsis muaj kev sib koom siab lawm ces lawv tawm tuaj mus sib taw tes txog kev noj nyiaj, kev tsis sib pab nyiaj txiag xwm yeem, thiab kev tsis sib to taub seb kev khiav dej num yuav khiav li cas tiag. Thaum no mas ib leeg taw ncauj rau ib leeg. Ib leeg hais tias ib leeg xwb thiaj noj nyiaj ntau npaum ub npaum no tuaj. Cov xov xwm hais ntau tshaj tuaj yog Suab Hmoob xov tooj cua dua yog tus tshaj tawm thiab Hmoob TV. Cov ntawv xov xwm Hmoob pem lub xeev Minnesota los piav piav pov khawv txog zaj dab neeg no tib ntxiag.

Teeb meem mas yog tus neeg tsis tuag ces teeb meem tsis tuag. Ib hnub ces teeb meem twb yuav rov tawm tuaj. Nyob nyob los txog ib hnub ces ib co teeb meem rov qab tawm los. Zaum no ces yog zaum niaj hnub tam sim no kiag uas yog muaj kev cuam tshuam txog lub koom haum Lao Family Community of MN thiab lub koom haum Lao Family Foundation, Inc. Hmoob ces cov paub, paub tob dhau, cov niag tsis paub mas tsis paub tiag tiag. Koom haum Lao Family Community of MN muaj teeb meem li ub li no ces toog yawg kws tswj plaub ntug nyob pem xeev MN pob ntseg, nws sawv tuaj soj Lao Family qab taug Lao Family lw. Thaum no ces yog thaum lub koom haum Lao Family Foundation, Inc dhia los cawm lub koom haum Lao Family Community of MN txoj sia. Txoj cai nyob hauv Lao Family Foundation mas Hmoob Globe tau xa xov mus cuag Chuepheng lawv pab nom (Board) ob peb zaug, thov kom lawv muab faj tuaj pub Hmoob Globe thiaj paub muab piav kom meej no los tsis pom lawv kam xa tuaj li ces tsis paub piav. Tab sis yog mloog cov xov cov suab mus kev hauv Suab Hmoob thiab HmongTV hais xwb los nyaj yuav muaj tseeb tsim tsawv lawm. Thaum no lub koom haum Lao Family Foundation yuav tsa kom muaj ib co Trustee Board, cov Trustee Board no mas muaj ib txhia yuav ua nom mus ntev heev. Thaum muaj ib lub tswv yim kam leej twg ua nom nyob ntev ntev ces thaum no yog thaum tsis haum Hmoob lub siab. Hmoob yog ib co neeg thaum twg ua dab tsi mas xav kom ua tau noj kiag tam sis xwb. Yog leej twg yuav npaj ib yam dab tsi cia noj mus ib txhis no mas Hmoob sib tw tuaj mus muab tsoo pov tseg tsuag tsuag, lawv nyiam tuaj mus sib tshum zoj zeeg kom ib txhis twg tuaj no Hmoob txhob muaj dab tsi noj. Qhov no yog qhov hais tias pab trustee board uas zaum hauv lub Lao Family Foundation no yuav yog pab uas yuav tau los tos ntev ntev yog yuav tau dab tsi noj los lawv mam noj, ho yog tsis tau dab tsi noj los lawv mam mus nrhiav lawv noj thaum twg nyob qhov twg. Thaum no ces txhaum kiag Hmoob lub siab lawm. Ib tug yuav hais kom nto ntuj, ib tug ho yuav hais kom nto teb, ib tug yuav hais mus kom txog ntuj kawg, thiab ib tug mas yuav hais mus kom poob hiav txwv. Qhov yuav hais mus kom deb deb kom ntev ntev kom laus laus no mas yog lub koom haum Lao Family Foundation yuav coj lub peb caug thiab 4th of July los nrhiav nyiaj pab txhawb Hmoob mus ntxiv lawm yav tom ntej. Thaum zoo li no, no ces ib co neeg yuav ntseeg hais tias tsis yog li lawm, tseem zoo li ntxim yog cov trustee board yog cov tswv cuab uas yuav tau tau zoo tos noj tos haus kom lawv laus nkwb nkoos. Nov yog cov teeb meem pem lub xeev Minnesota. Yog zaj dab neeg sib txeeb txog lub xyoo tshiab thiab lub 4th of July.

Lub peb caug thiab lub 4th of July dhau los pleev tau zaj dab neeg no ntxiv. Zaj dab neeg tam sis no yog lub koom haum Hnong Heritage Preservation Committee of MN (HHPC) thiab lub koom haum Lao Family Foundation cuam tshuam txog lub Lao Family Community Services of MN. Zaj dab neeg no Hmong Globe tseem nrhiav tsis tau tau pov txwv khov los sau txog. Hnov Hmong TV thiab Suab Hmoob tso tsis tseg txog ib co kev tsis sib haum, kev sib cav sib ceg, thiab kev sib taw tes taw ncauj saum Youtube xwb. Ib daig phiaj lub koom haum HHPC sawv tawm tsam heev heev niaj hnub no ces yog lawv ntshai tsam lub Lao Family Community Services of MN tuag, tsam tsis muaj tej nyiaj txiag los khiav tej kev pab neeg lawm, thiab ntshai tsam Lao Family Foundation coj lub peb caug thiab lub 4th of July mus ua tswv lawm. Chuepheng Lis hais hauv suab Hmoob li no. “Cov lus HHPC hais tsis muaj tseeb, vim niaj hnub tam sis no koom haum Lao Family tuag thoob teb chaws, tej koom haum los tuag lawm phav phav pua pua lub vim txoj kev tseem fwv muab tej nyiaj txiag txiav tag. Tshuav ib qho ntxiv, muaj ib pab neeg, tsis paub hais tias yog leej twg tiag, cia li sawv los tsa kiag ib lub koom haum hu ua Lao Family Social Service no, lub hoob kas nyob 2 ntu (block) kev ntawm lub koom haum Lao Family no xwb. Dhau qhov no lawm, muaj ntau pab ntau pawg neeg, tsis taw tes taw ncauj, tab sis tus kws tuav plaub ntug hauv xeev Minnesota tau qhia peb txog txoj kev cov neeg sau ntawv mus foob peb rau nws, tseem muaj ib co neeg sau ntawv mus rau cov tswv cuab txhawb nyiaj txiag (founder) kom txhob kam muab nyiaj tuaj rau lub koom haum Lao Family Community Services of MN ntxiv lawm.” Zaj dab neeg no cia kom xaus tso mam rov muab coj los sau dua. Tab sis zaj dab neeg kev sib tawm tsam, sib tshum, sib foob coj mus rau neeg tiaj nrag qaum pes pom, hnov, thiab saib lawm mas yog ib txog kev lub koom haum lub zog yuav ntaug zuj zus. Xam hais tias txawm yog leej twg yuav sawv los ua tus coj los ntshe tus kab mob twb ua mob loj loj lawm.

Tom Wisconsin, tom lub zos Oshkosh, tom lub koob tsheej uas yog lub Labor Day Weekend. Txij ntua thaum Nais Phoo tuag lawm ces tej nyuag xwm txheej ncho ua pa iab pes nkhoob tawm tuaj. Pab neeg uas lawv yeej ib txwm yog cov neeg ua lub Labor Day poob cai ua lub koob tsheej los lawm tau nkaus ob lub xyoo. Nyob tom lub zos Oshkosh los muaj ib lub koob tsheej yog nyob rau thaum lub 5 hlis ntuj uas yog hu ua Memorial Festival no tib si. Ob lub koob tsheej no mas tus tswv cuab yog lub koom haum Hmoob Service Center nyob hauv lub zos Oshkosh yog tus tuav cov ntaub ntawv hauv cheeb tsam Winnebago County. Ua ntej li 30 tawm lub xyoo los lawm mas lub koom haum cia cov tswv cuab uas khiav ob lub koob tsheej no tuaj khiav cov kev sib tw ncaws npas, ntaus npas, sib tw kev lom zem li ub li no. Lub koom haum tsuas yuav me ntsis nyiaj kom dhos kom haum rau txoj cai ntawm lub koom haum txoj kev nrhiav nyiaj txiag xwb. Txij xyoo 2012 los rau 2013 ces lub koom Hmong Service Center hauv lub zos Oshkosh hais rau cov tswv cuab ntawm lub Labor Day Weekend kom lawv nce me ntsis nyiaj pub rau lub koom haum no tab sis cov tswv cuab tsis kam nce nyiaj. (Ua ntej nov mas cov tswv cuab them $5000 rau koom haum Hmong Service Center xwb). Kev sib khom nqi hais tsis sib haum ces lub Hmong Service Center tsis pub cov tswv cuab uas ib txwm ua ua lub koob tsheej no rov qab tuaj ua lawm. Thaum no ces lub koom haum nrhiav ib co neeg los khiav lub koob tsheej no thaum txog nws hnub dhia kev sib tw. Hos lub Memorial Festival los raws li Hmong Service Center hais ces, lawv yeej ib txwm yog tus ua lub koob tsheej thaum lub 6 hli ntuj xiab. Nyob nyob ces muaj ib tug phooj ywg Kor Xiong xav tuaj ua ib lub koob tsheej rau thaum lub 5 hlis ntuj qig ua ib qho chaw tshua txog cov qub tub rog, tab sis yog kev tsa koob tsheej sib tw ncaws npas tib yam. Lis Hawj Yaj hais tias “Thaum pib ces muaj me ntsis kev cov nyom txog tus tswv chaw (park). Vim muaj ob lub koob tsheej hais saum no nyob tsis sib nrug tsis ntev hnub. Lub Winnebago County Park cov tswv tsis kam cia rau Hmoob ua ob lub koob tsheej sib nrug ze tswb tsawv li no tsam tej nyom hlav tsis taus. Cov phooj ywg Hmoob, tus phooj ywg Kor Xiong, lawv sib cog lus tseg, tso cia Kor ua tus tuaj ua lub koob tsheej. Koom haum Hmong Service Center ua tus tswv kav lub koob tsheej. Lawv sib cog lus tseg kom cia tus phooj ywg Kor Xiong ua 5 xyoo. Tom qab ntawv, Hmoob Service Center hauv Oshkosh yuav rov qab los ua.” Zaj no los sib hais tsis sib haum. Ib co phooj ywg, muaj ib co lus xaiv lus cua, nyias hais nyias ib zag ces ib tug tsis tau ua lub kooj tsheej, lub koom haum rov qab ua lub kooj tsheej, ces ib co phooj ywg sib sib tu siab. Cov xwm txheej tsa koob tsheej no kuj dhau los ua ib txog kev sib khuam siab kawg rau ib co Hmoob. Cov neeg uas khuam siab tshaj mas yog cov tswv cuab ntawm tej pwb pab neeg no. Qhov no twb tseem dhau los ua ib cov teeb meem rau cov Hmoob laus, xa ua rau lawv rov qab sib cais sib ntxub lawv kawg tuaj. Tej nyuag kev tsa hauv toj li no xwb los tsoom Hmoob twb hais tsis sib haum, xa xa tseem ua rau tej kwv tij twb sib cais, tej phooj ywg twb sib ntxub. Xa ua rau tsoom Hmoob twb tsis tau luag sib qhia koj yog leej twg, kuv yog leej twg, koj npe hu li cas, kuv npe hu li cas, koj yog xeem dab tsi, kuv yog xeem dab tsi tag. Yog thaum twg leej twg qhia kiag xeem tag nrho xwb ces kev phooj ywg ploj ntwb ntais tag. Yov tsum hais tias kuv tuaj koj tog, koj tuaj kuv tog mas wb thiaj mam sib pab mus ntxiv. Yog hnov xeem xwb ces koj los koj twb tsis pab kuv, kuv los kuv twb tsis xav pab koj lawm. Nov yog txoj dab neeg, nov yog zaj keeb kwm, ces zaum no yog xwm txheej Hmoob. Yog cov Hmoob nyob pem roob tab sis tuaj poob zoo rau niag moos. Yog ib zag dab neeg tshiab tab sis taug Hmoob tus qub nteev taw.

Zaj lus sau no tsis yog sau txog leej twg pab leej twg pawg, tsis yog sau txog tog no tog tod, tsis yog sau txog koj pab kuv pawg. Zaj lus sau no yog sau txog txoj kev txom nyem ntawm tus neeg dig muag thiab tus neeg lag ntseg. Tsoom phooj ywg Hmoob, tsoom niam txiv Hmoob, thiab tsoom thawj coj Hmoob uas muaj lub caij nyoog los sib tshuam txog ib co teeb meem Hmoob, ho los muaj kev sib txeeb tsa koom haum, tsa hauv toj, uas puav leej yog nrhiav kev los cawm haiv Hmoob ces zoo muaj tsis thooj tus neeg dig muag thiab tus neeg lag ntseg. Vim hais tias tog twg, pab twg, pawg twg hais dab tsi, xav dab tsi, yuav ua dab tsi los nyias yeej muaj nyias ib lub zim muag tob tob. Tog twg, pab twg hais los nyias yeej muaj nyias ib lub zim muag ntiav ntiav. Thaum leej twg hais tawm tuaj los leej twg yeej xav kom coj los pub rau haiv Hmoob, coj los cia rau haiv Hmoob. Tab sis ib leeg hais ib leej yeej tsis xav mloog. Ib leeg hais ib leeg yeej tsis xav hnov. Txawm hais tias leej twg yuav hais hais yuav qw qw qa twb yuav tawg los ib co uas yog leej twg yeej tsis hnov. Nyob rau hauv phau ntawv Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR) mas muaj ib co ntsiab lus uas yog cov ntsiab lus teeb meem ntawm tus neeg muaj teeb meem. Thaum no tus neeg muaj teeb meem thiaj tuaj cuag cov kws kho rau sab: Counseling, Psychology, Psychiatric. Muaj ib sob lus cov kws kho saum no pom nyob hauv phau ntawv no mas nws zwm tseg hais tias thaum twg los kav liam, yog leej twg, uas nws yog tus neeg muaj teeb meem, tab sis nws tsis xav hnov nws tus khub, nws tus poj niam, nws tus txiv hais lus li lawm no ces nws yog tus uas muaj teeb meem lawm. Tsis tau tag, nyob rau hauv phau ntawv no, tham piav tob tob txog tus kab mob hu ua Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Tus kab mob no cov kws tshuaj hais tias nyiam kawj rau cov neeg uas tau pom txoj kev sib ntaus sib tua, pom nqaij ntuag ntshav nrog, hom yog cov neeg poob teb poob chaw, cov neeg uas muaj txoj kev raug quab yuam tsim txom heev heev los lawm. Tus kab mob PTSD no mas feem ntau yog raug rau leej twg lawm ces leej ntawd tsis xav ua zoo rau nws tsev neeg, nws poj niam me nyuam, thiab nws twb tseem tsis xav ua zoo rau nws tus kheej. Qhov thaum nws tsis xav txog dab tsi yuav zoo rau leej twg lawm ces yog thaum nws tsis hnov leej twg hais lus. Vim li no thaum twg los kav liam, yog leej twg mloog tsoom Hmoob tsoom coj Hmoob los yog tsoom Hmoob cov laus sib cav sib ceg los sis tsis muaj kev sib haum siab txog Hmoob cov teeb meem saum no mas leej twg los yeej hais tib lo lus xwb. Yeej hais qhov zoo xwb. Yeej hais qhov yuav coj mus cawm Hmoob xwb. Yam dab tsi lawv yuav ua los yuav coj mus pab Hmoob. Tab sis txawm sawv daws hais mus ib yam, hais mus ib seem xwb los nyias yeej hais nyias li, nyias yeej tseem sib cav sib ceg nyias zaj tas zog li. HmongTV nug thaum pab Hmoob hauv lub koom haum HHPC tuaj kwv paib tawm tsam lub koom haum Lao Family, HmongTV tso Vaj Xab ib co lus. Vaj Xab hais li no. “Yog leej twg yog Hmoob Vaj no kav tsij rov qab mus tsev.” HmongTV ho nug rau Vaj Yeeb hais tias ua nws xav li cas txog qhov Vaj Xab kom cov Hmoob Vaj kav tsij rov qab mus tsev. Vaj Yeeb teb li no. “Oh! Nws vwm lawm.” Tshuav ib co lo lus uas zoo zoo tas zog uas hnov hnov tsoom Hmoob hais lawm thiab mas yog lo no. “Hmoob yuav tsum sib hlub Hmoob. Hmoob yuav tsum xyaum txo fwj chim. Hmoob yuav tsum txhob sib tshum. Hmoob yuav tsum sib pab mas Hmoob thiaj vam meej.” Cov lo lus no leej twg los yeej hais. Leej twg los yeej muab xyaum coj mus hais rau lwm tus hnov, thiab leej twg los leej twg yeej xav hais tawm ntawm nws lub qhov ncauj kiag kom zoo li yog nws hais kiag ntag. Xyov lau, cov hais lo lus zoo zoo saum no, twb tseem yog, cov niaj hnub mus sib cav sib ceg thiab sib tshum hais xwb. Xyov, tsis yog nws hais tag nws twb tsis nco qab lawm los ua li cas. Tsis tau tag, xyov yog nws mus xyaum ntawm tus yeej muaj lub siab hais tau lo lus no tiag tiag tuaj coj los hais xwb los ua li cas li lau. Twb hnov Hmoob hais cov lo lus zoo zoo saum no los tau 39 xyoo nyob teb chaws As Mes Kas no lawm, niaj hnub no tseem hais tas zog xwb, twb tsis tau hloov dab tsi kom Hmoob sib hlub, sib pab, txawj sib fwm, thiab txhob sib sib tshum. Hmoob zaj niag dab neeg phem mas thiaj txawj nyob tsis txawj tuag. Txawj nyob tsis txawj laus. Niam nyob nyob plaub hau dawb paug. Mam sau txog zaj dab neeg nram California rau lwm niaj lwm zaus. Muaj lus nug xa xov rau: snyuyang@gmail.com

 

(1176 Post Views)

  1. Mus sawv ntawm ib lub qab tsuas loj loj siab siab, hu ua ib lub suab nrov nrov mus rau tim lub qab tsuas, ib pliag zoj xwb ces yus yuav rov hnov yus lub suab hais lus. Yog yus hais ua ib lo lus phem phem, los lo lus phem yeej nrov koov zim rov tuaj, yog yus ho hais tau ib lo lus zoo zoo, los lo lus yeej tsis poob ib nqe li, yeej nrov nkoov zim rov qab tuaj rau yus hnov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.


Pin It on Pinterest

Share This