Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/0/d402372358/htdocs/clickandbuilds/HmongGlobe7820/wp-includes/kses.php on line 893
Science and Technology - Hmong Globe | Hmong News

subscribe: Posts | Comments | Email

Science and Technology

Wisconsin Home Energy Assistance Program (WHEAP)

Posted by on Nov 9, 2018 in Hmong USA, Hmong Wisconsin, Science and Technology | 0 comments

Wisconsin Home Energy Assistance Program (WHEAP)

  From: Madison Gas and Electric Company Lub caij ntuj no tab tom los txog lawm. Nws yog lub caij ntawm lub xyoo uas peb niaj zaus pom daim nqi hluav taws xob thiab cua sov tuaj ntau ntau. Muaj kev pab zoo rau cov uas tseem tau txais kev pab los ntawm Wisconsin Home Energy Assistance Program (WHEAP). WHEAP pab cov yim tsev daws tau lawv tej nuj nqi hluav taws xob uas ib xyoo muaj ib zaug pib thaum lub 10 hli ntuj tim ib mus txog ntua lub 5 hlis ntuj tim 15. Qhov yuav tau txais kev pab ntau pab tsawg ces nyob ntawm nyias tsev neeg. Tsev...

read more

Sib Coj Ua Ke Txuag Hluav Taws Xob or Energy Efficiency

Posted by on Aug 16, 2018 in Community, Community Profiles, Education, Hmong USA, News Reports, Science and Technology | 0 comments

Sib Coj Ua Ke Txuag Hluav Taws Xob or Energy Efficiency

Yog hais tias peb txhua tus yog txuag hluav taws xob, peb yuav muaj siv tsis tag thiab txuag tau nyiaj thiab yuav zoo ib kauj ruam rau tej iab oo. Hauv qab no yog tej yam uas yooj yooj yim rau cov kev peb txua yuav txo peb cov kev siv hluav taws xob thaum cov caij hli no no. Kho tej qhov uas pa cua dim/tawm tau: Xyuas ntshis kom koj lub tsev txhob muaj tej qhov rais khoob to ua rau tej pa cua tawm. Nco ntsoov kaw qhov rooj qhov rais thiab xyuas ntshis daim roj hmab thaiv ncig ntawm lub qhov rooj. Cov khoom uas siv thaiv thiab cov roj hmab uas...

read more

Sib Coj Ua Ke Txuag Hluav Taws Xob (Energy Efficiency

Posted by on May 9, 2018 in Current Issues, Education, Hmong Wisconsin, News, Science and Technology | 0 comments

Sib Coj Ua Ke Txuag Hluav Taws Xob (Energy Efficiency

Yog hais tias peb txhua tus yog txuag hluav taws xob, peb yuav muaj siv tsis tag thiab txuag tau nyiaj thiab yuav zoo ib kauj ruam rau tej iab oo. Hauv qab no yog tej yam uas yooj yooj yim rau cov kev peb txua yuav txo peb cov kev siv hluav taws xob thaum cov caij hli no no. Kho tej qhov uas pa cua dim/tawm tau: Xyuas ntshis kom koj lub tsev txhob muaj tej qhov rais khoob to ua rau tej pa cua tawm. Nco ntsoov kaw qhov rooj qhov rais thiab xyuas ntshis daim roj hmab thaiv ncig ntawm lub qhov rooj. Cov khoom uas siv thaiv thiab cov roj hmab uas...

read more

Madison Gas and Electric Thov Ntawv Npaj Ua Khaub Lig Cua hluav taws xob

Posted by on Nov 7, 2017 in Business, Science and Technology | 0 comments

Madison Gas and Electric Thov Ntawv Npaj Ua Khaub Lig Cua hluav taws xob

Madison Gas and Electric (MGE) tab tom ntaus tswv yim kom loj tshaj los tsim cov hluav taws xob uas yog yam txawj rov qab ua dua tas li. Thaum lub plaub hlis dhau los no, MGE tau thov ntawv mus rau hauv xeev txoj cai cia nws mus tsim, mus ua tswv, thiab yuav mus khiav qhov hauj lwm ntawm lub zog hluav taws xob 66 megawatt uas yog cua tshuab nyob tom tej teb kwv yees 200 lav kev deb mus rau sab hnub poob ntawm Madison uas nyob ze rau lub nroog Saratoga, Iowa. Yog hais tias tau txais kev tso cai, nroog Saratoga qhov chaw tsim cua hluav taws xob...

read more

Xyaum Txuag Mas Zoo Zoo

Posted by on May 9, 2017 in Business, Education, Hmong Wisconsin, News Reports, Science and Technology | 0 comments

Tswv yim txuag hluav taws xob tuaj ntawm Madison Gas and Electric: Smart Thermostat Incentive Offer. Focus on Energy yuav muab ib qho dab tsi ntxiv rau cov txawj txuag txawj siv hluav taws xob uas txuag tau $75 cim hauv lub tshuab txawj txawj ntsuas fais fab (smart thermostat). Yog hais tias koj tau xav txog yuav hloov koj lub ntsuas fais fab (thermostat, smart thermostat) lawm no tam sim no yog ib lub tswm yim ntse rau koj yuav tau vim nws txo $75 ntawm tus nqi tau los ntawm Wicsonsin’s Focus on Energy cov kev pab. Lub ntsuas fais fab uas...

read more

MGE Tshaj Ib Co Kev Pab Tshiab Ntawm Energy 2030 Uas yog Xov Xwm Thiab Xov Moo

Posted by on Nov 29, 2016 in Current Issues, Education, Science and Technology | 0 comments

MGE Tshaj Ib Co Kev Pab Tshiab Ntawm  Energy 2030 Uas yog Xov Xwm Thiab Xov Moo

Tuaj Ntawm: Madison Gas and Electric Thaum lub 11 hlis ntuj 2015, Madison Gas and Electric (MGE) tau sib cog qhia nrog lawv cov neeg siv hluav taws xob Energy 2030, hais txog ib txog kev sib pab nyob ntev ntev rau lub zej zog lawv yav tom ntej. Energy 2030 yuav nrhiav MGE lub zim muag ntev ntev coj los piav ua kev cob qhia txog pa yeeb pa tshuaj (carbon emissions), yam yuav zoo tshaj txog ntawm tej yam khoom uas yuav rov siv tau nyob hauv peb txoj kev siv hluav taws xob cov twj, tej yam khoom uas yuav hloov tau zoo thiab yog kev pab, thiab...

read more

Five Ways to Save Energy and Money This Summer

Posted by on May 10, 2016 in Education, News, Science and Technology | 0 comments

Five Ways to Save Energy and Money This Summer

  Five Ways to Save Energy and Money This Summer From Madison Gas and Electric Want to save money on your electric bill? Madison Gas and Electric Company (MGE) wants to help get you started. Here are five simple ways to save this summer. Turn up the air conditioner. Air conditioners are often the biggest users of electricity in the summertime. The higher you set the temperature, the less your electric bill will be. MGE recommends 78 degrees or higher. Turn it off when no one is home. Keep the heat out. Close shades or drapes to keep the...

read more

Potential cure for hepatitis B enters phase 1/2a clinical trial

Posted by on Mar 8, 2015 in Archive, News, Science and Technology | 1 comment

Potential cure for hepatitis B enters phase 1/2a clinical trial

  Dr Marc Pellegrini and Dr Greg Ebert in a laboratory Dr Marc Pellegrini (L), Dr Greg Ebert and colleagues have developed a new treatment for chronic hepatitis B that has entered clinical trials. A new treatment developed by Walter and Eliza Hall Institute researchers to promote the cure of chronic hepatitis B virus (HBV) infection is now recruiting patients for a phase I/2a clinical trial. Dr Marc Pellegrini, Dr Greg Ebert and colleagues developed the new treatment in collaboration with TetraLogic Pharmaceuticals, a biotech company...

read more

The Xx & Yy Chromosomes, DNA Works

Posted by on Feb 12, 2015 in Science and Technology | 0 comments

When it comes to the blaming game, who is responsible for genetic disorders, the male or the female? All we have to do is take a closer look at the 46 chromosomes that all human beings have. In particular, we’ll look at genetic disorders that are considered sex-linked. Sex-linked genetic disorders refer to the chromosomes that determine the sex of the offspring, X for female and Y for males. Upper case X and Y are dominant and don’t have a genetic disorder. Lower case x and y have genetic disorders and are recessive. Since the dominant...

read more

Hmoob Tshuaj Ntsuab: Hmong Green Medicine

Posted by on Aug 4, 2014 in Science and Technology | 1 comment

Hmoob Tshuaj Ntsuab: Hmong Green Medicine

Tshuaj Qhaus: Hedychium coronarium Immigrants and refugees bring with them unique perspectives, skills, traditions and medicine. In the Hmong culture, the Shaman is believed to have healing powers and often adapt to using wild and cultivated plants to treat health problems. The Hmong’s health and wellbeing also relied heavily on plants because of the limited education and the available tropical forest they had (in Southeast Asia). The Hmong health practices were developed by cultivating wild plants along with related traditional knowledge...

read more

Pin It on Pinterest

Share This